Photos

顕微鏡室(自作二光子蛍光寿命イメージング顕微鏡が2台)


オフィス分子生物、生化学実験室