Local Organizing Committee

LOCAL ORGANIZING COMMITTEE

 • Junichi NABEKURA
 • Yoshihiro ISHIKAWA
 • Fusao KATO
 • Noriyuki KOIBUCHI
 • Yoshihiro KUBO
 • Shohei MITANI
 • Yasushi OKAMURA
 • Mariko OMATSU-KANBE
 • Makoto TOMINAGA
 • Yoichi Ueta
 • Hiroaki Wake
 • Michisuke YUZAKI

LOCAL SCIENTIFIC PROGRAM COMMITTEE

Chairman
Yasushi OKAMURA
Vice Chairman
Michisuke Yuzaki
Members
Yoshihiro ISHIKAWA

Yoshikatsu KANAI

Masanobu KANO

Yasuo KAWAGUCHI

Emiko KUROSAWA

Yasuhiko MINOKOSHI

Shohei MITANI

Kei NAGASHIMA

Hideki SAKAI

Masato SHIBUYA

Yoichi UETA

Hiroaki Wake

Hidefumi WAKI