Local Organizing Committee

LOCAL ORGANIZING COMMITTEE

  • Junichi NABEKURA
  • Fusao KATO
  • Yoshihiro ISHIKAWA
  • Noriyuki KOIBUCHI
  • Makoto TOMINAGA
  • Yasushi OKAMURA
  • Shohei MITANI
  • Michisuke YUZAKI
  • Mariko OMATSU-KANBE

LOCAL SCIENTIFIC PROGRAM COMMITTEE

Chairman
Yasushi OKAMURA
Vice Chairman
Shohei MITANI
Members
Yoshihiro ISHIKAWA

Yoshikatsu KANAI

Masanobu KANO

Yasuo KAWAGUCHI

Emiko KUROSAWA

Hideki SAKAI

Masato SHIBUYA

Yoichi UETA

Hidefumi WAKI

Kei NAGASHIMA