Local Organizing Committee

Junichi NABEKURA
Yoshihiro ISHIKAWA
Fusao KATO
Noriyuki KOIBUCHI
Yoshihiro KUBO
Shohei MITANI
Yasushi OKAMURA
Mariko OMATSU-KANBE
Makoto TOMINAGA
Yoichi UETA
Hiroaki WAKE
Michisuke YUZAKI

Local Scientific Program Committee

Chairman Yasushi OKAMURA
Vice Chairman Michisuke YUZAKI
Members Yoshihiro ISHIKAWA
Yoshikatsu KANAI
Masanobu KANO
Yasuo KAWAGUCHI
Emiko KUROSAWA
Yasuhiko MINOKOSHI
Shohei MITANI
Kei NAGASHIMA
Hideki SAKAI
Masato SHIBUYA
Yoichi UETA
Hiroaki WAKE
Hidefumi WAKI