HOME > About NIPS > SCIENTIFIC STAFF

About
NIPS

SCIENTIFIC STAFF

◆Department of Molecular & Cellular Physiology   ◆Department of Homeostatic Regulation   ◆Department of Fundamental Neuroscience ◆Department of System Neuroscience ◆Center for Research Collaboration       ◆Supportive Center for Brain Research ◆Center for Genetic Analysis of Behavior   ◆Center for Communication Networks    ◆Research Enhancement Strategy Office ◆Technical Division 
◆OKAZAKI RESEARCH FACILITIES ◆Center for Experimental Animals    ◆Research Center for Computational Science ◆Division of Coordinator for Animal Experimentation

Director-General IMOTO, Keiji
Vice-Director-General NABEKURA, Junichi
Chief Chairperson KUBO, Yoshihiro
Chief Researcher
(Chairperson for Cooperative Studies)
SADATOU, Norihiro
Chief Researcher
(Chairperson for Animal Experiment Problem)
MINOKOSHI, Yasuhiko
Chief Researcher
(Chairperson for Safety and Research Ethics Problems)
KAKIGI, Ryuske
Chief Researcher
(Chairperson for News and Public Affairs)
FUKATA, Masaki
Chief Researcher
(Chairperson for Educational Problem)
FURUSE, Mikio
Chief Researcher
(Chairperson for Special Project)
YOSHIMURA, Yumiko

Department of Molecular & Cellular Physiology

Divisions Professor Associate
Professor
Assistant
Professor

Biophysics and Neurobiology

KUBO, Yoshihiro TATEYAMA, Michihiro

SHIMOMURA, Takushi
CHEN, I-Shan

Neurobiology and Bioinformatics   OHNO,Nobuhiko SHIMIZU, Takeshi
Membrane Physiology FUKATA, Masaki FUKATA, Yuko YOKOI, Norihiko

*Neural Development & Regeneration

SAWAMOTO, Kazunobu    
 

Department of Homeostatic Regulation

 

Divisions Professor Associate
Professor
Assistant
Professor

Cell Structure

FURUSE, Mikio IZUMI, Yasushi SUGAWARA, Taichi
OTANI,Tetsuhisa
Cell Signaling★ TOMINAGA, Makoto SOKABE, Takaaki
OKADA, Toshiaki
SUZUKI, Yoshiro
SAITO, Shigeru
TAKAYAMA, Yasunori
Cardio-circulatory Signaling★
 
NISHIDA, Motohiro   TOMITA, Takuro
NISHIMURA, Akiyuki
Endocrinology and Metabolism MINOKOSHI, Yasuhiko NAKAJIMA, Ken-ichiro KONDO, Kunio
KIKUCHI, Akihiro

 

Department of Fundamental Neuroscience

Divisions Professor Associate
Professor
Assistant
Professor
Neural Signaling     YAMAGATA, Yoko
SATAKE, Shinichiro
Cerebral Circuitry KAWAGUCHI, Yasuo KUBOTA, Yoshiyuki OTSUKA, Takeshi
MORISHIMA, Mieko

Homeostatic Development

NABEKURA, Junichi NARUSHIMA, Madoka
AGETSUMA, Masakazu
 
ETO, Kei
HORIUCHI, Hiroshi

 
Visual Information Prosseing YOSHIMURA, Yumiko    ISHIKAWA, Ayako
HAYASHI, Kenji
KIMURA, Rie
YONEDA, Taisuke

 

Department of  System Neuroscience

Divisions Professor Associate
Professor
Assistant
Professor
 Sensory and Cognitive Information     GODA, Naokazu
YOKOI, Isao
Behavioral Development(ISODA Lab) ISODA,Masaki GO, Yasuhiro YOSHIDA,Masatoshi
NINOMIYA, Taihei
NORITAKE, Atsushi

 
DSystem Neuro-physiology NAMBU, Atsushi   HATANAKA, Nobuhiko
CHIKEN, Satomi
SANO, Hiromi

Integrative Physiology

KAKIGI, Ryusuke

INUI, Koji
KIDA,Tetsuo

SAKAMOTO, Kiwako
Cerebral Integration SADATO, Norihiro FUKUNAGA, Masaki 

KOIKE, Takahiko
SUGAWARA, Sho
NAKAGAWA, Eri

 

Center for Research Collaboration

Director KUBO, Yoshihiro

 

 Sections Professor Associate
Professor
Assistant
Professor

Collaboration Promotion

KUBO, Yoshihiro

 

SAKAMOTO, Kiwako

Advanced Research Support✻

KANO,Masanobu

TAKADA, Masahiko

MARUYAMA, Megumi

 

NBR Project

NAMBU, Atsushi   HIGASINO,Atsunori

Visiting Collaborative Research Project✻

     

International Collaborative Research Project✻

LE BIHAN, Denis
(Adjunct Prof.)
   

Supportive Center for Brain Research

 

Director SADATO,Norihiro

 Professor Associate
Professor
Assistant
Professor

Brain Structure Information

 MURATA, Kazuyoshi  

Multiphoton Neuroimaging

NABEKURA, Junichi MURAKOSHI, Hideji  

Electron Microscopy

FURUSE, Mikio KUBOTA, Yoshiyuki
MURATA, Kazuyoshi
 SONG, Chihong

Brain Function Information

SADATO, Norihiro CHIKAZOE, Junichi  

Center for Genetic Analysis of Behavior

Director YOSHIMURA, Yumiko 

Sections Professor Associate Professor Assistant Professor

Viral Vector Development

NAMBU, Atsushi KOBAYASHI, Kenta  

Mammalian Transgenesis

 HIRABAYASHI, Masumi KOBAYASHI, Toshihiro

Metabolic Physiology

MINOKOSHI, Yasuhiko   SUZUKI, Yoshiro 
 
 

Center for Communication Networks

Director FUKATA, Masaki

 Sections Professor Associate
Professor
Assistant
Professor

Research Archives

    

Physiology & Medicine Education

TOMINAGA, Makoto  

Research Enhancement Strategy Office

Director NABEKUERA, Junichi
 
   Professor Associate Professor Assistant Professor
Research Enhancement Strategy Office

NABEKUERA, Junichi
KUBO, Yoshihiro
FUKATA, Masaki
MINOKOSHI, Yasuhiko
YOSHIMURA, Yumiko
URANO, Toru

MARUYAMA, Megumi SAKAMOTO, Kiwako

Technical Division

Head OKAWARA, Hiroshi
Deparments Technical Section
Assistant Head TOGAWA, Morio

 Unit Chief Assistant Unit Chief Staff
Molecular & Cellular Physiology Technical Unit SAZI, Toshiyuki YAMAMOTO, Tomomi


KANO, Yuichiro
INAHASHI, Hiroki

Homeostatic Regulation Technical Unit NAGATA, Osamu ISHIHARA, Hiromi  
Fundamental Neuroscience Technical Unit YAMAGUCHI, Noboru TAKAGI, Masahiro  
System Neuroscience Technical Unit TAKESHIMA, Yasuyuki TAKAHASHI, Naoki  
 Research Center Technical Section
Section Chief YOSHIMURA, Nobuaki

 Unit Chief Assistant Unit Chief Staff
 Center for Collaborative Research Technical Unit YOSHITOMO, Miki   
Supportive Center for Brain Research Technical Unit ITO, Yoshikuni YAMADA, Gen  
Center for Genetic Analysis of Behavior Technical Unit SAITO, Kumiko SANBO, Makoto  
Center for Communication Networks Technical Unit SATO, Shigeki MURATA, Yasuhisa  
Center for Experimental Animals Technical Unit HIROE, Takeshi KUBOTA, Mitsuko KAMIYA, Emi
YAMANAKA, Midori
Research Infrastructure Technical Unit FUKUTA, Naomi MORI, Masahiro  

OKAZAKI RESEARCH FACILITIES (Sectors cooperative with National Institute for Physiological Sciences)

Center for Experimental Animals

Director MINOKOSHI, Yasuhiko
Professor URANO, Toru
Assistant Professor WAN, Chen-Chi

Research Center for Computational Science 

Non-selection  

Division of Coordinator for Animal Experimentation

Professor TOMINAGA, Makoto
 

 

Explotatory Research Center on Life Living Systems(Excells)

Orion Project(Bioregulatory Signaling)
 Professor Assosiate Professor Assistant Professor
Bioregulatory Signaling
  SATO, Koji  

 

*Adjunctive divisions/sections
★Explotatory Research Center on Life Living Systems
As of May 1, 2018

The surrounding main hotel

I'll guide you the surrounding main accommodations.