Research

Researcher list as of April 1, 2024

Professor
Associate Professor
Assistant Professor

ABC

DEF

GHIJ

KLM

NOP

QRS

TUV

WXYZ

Emeritus Professors

・OOMURA,Yutaka ・WATANABE,Akira ・MORI,Shigemi ・KANEKO,Akimichi
・MIZUNO,Noboru ・NAGAYAMA,Kuniaki ・OKADA,Yasunobu ・HMORI,Harunori
・KOMATSU,Hidehiko ・IMOTO,Keiji   ・KAKIGI,Ryusuke ・AWAGUCHI,Yasuo
・SADATO,Norihiro ・NAMBU,Atsushi ・TOMINAGA,Makoto ・MINOKOSHI,Yasuhiko